Domanda 40, Onde Radio e Frequenze - Fonia Aeronautica

1030Mhz
1050Mhz
1090Mhz
2030Mhz