Domanda 48, Aerodinamica - Deltaplano e Parapendio

Non varia in alcun modo.
Varia proporzionalmente.
Varia in modo inversamente proporzionale.